สงสารอีศานสิ้น หนอทรุดสู้ แผ่นดินที่เคยอยู่ยังมืดสนิท
แม้นยากหวังก็ยังสู้ยังรู้คิด ชั่วชีวิต อัศนี พลจันทร