คณะกรรมการ

คณะกรรมการกิตติมศักดิ์

 1. ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร ประธาน
 2. ศาสตราจารย์ เรวัต ฉ่ำเฉลิม รองประธาน
 3. ศาสตราจารย์ จุลสิงห์ วสันตสิงห์ รองประธาน
 4. นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ กรรมการ
 5. รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ กรรมการ
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ กรรมการ
 7. นายอรรถพล ใหญ่สว่าง กรรมการ
 8. นางศุภจารี ใจสมุทร กรรมการ

คณะกรรมการมูลนิธิ

 1. นายยืนหยัด ใจสมุทร ประธานกรรมการ
 2. ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ รองประธานกรรมการ
 3. ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ รองประธานกรรมการ
 4. นายชาญเชาว์ ไชยานุกิจ รองประธานกรรมการ
 5. นายกนก อินทรัมพรรย์ กรรมการ
 6. นายศิระชัย โชติรัตน์ กรรมการ
 7. พลเอกเอกชัย ศรีวิลาศ กรรมการ
 8. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ์ กรรมการ
 9. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล กรรมการ
 10. ศาสตราจารย์ ดร. ปาริชาต สถาปิตานนท์ กรรมการ
 11. ดร. อมร วาณิชวิวัฒน์ กรรมการ
 12. นายบุญสม อัครธรรมกุล กรรมการ
 13. นายเชาวลิต สวัสดิรักษา กรรมการ
 14. นางสหัทธยา ใจสมุทร เหรัญญิก
 15. นายเกียรติเกริกไกร ใจสมุทร เลขาธิการ

ที่ปรึกษามูลนิธิ

 1. นายกิตติพงษ์ พฤษเจริญ ที่ปรึกษา
 2. นางสมจิต รัตนาฤทธินนท์ ที่ปรึกษา
 3. นายสุชาติ ชวางกูร ที่ปรึกษา

เจ้าหน้าที่มูลนิธิ

 1. นายหฤษฎ์ รังสิมันต เจ้าหน้าที่
 2. ายบุญรัตน์ เจริญดีเสมอ เจ้าหน้าที่
 3. นางสาวนริศรา สมนวล เจ้าหน้าที่
 4. นายณัฐนัย สุทธิคณะ เจ้าหน้าที่
 5. นางสาวจุฑารัตน์ วงศ์สรรพสาคร เจ้าหน้าที่
 6. นายวรรณวรวัฒน์ ใจสมุทร เจ้าหน้าที่
 7. นางสาวพธูทิพย์ ใจสมุทร เจ้าหน้าที่
 8. นายภัทร ไวยรัชพานิช เจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ 0 2542 0394, 0 2542 0419
โทรสาร 0 2932 3625
Website www.assaneepollajan.com