วัตถุประสงค์

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2541

สำนักงานใหญ่ บ้านเลขที่ 6/8 หมู่บ้านบัวขาว แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
สำนักงานสาขา บ้านเลขที่ 24 ซอย 91 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ

  1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความเป็นกลาง และไม่ให้การสนับสนุนด้านการเงินหรือทรัพย์สินแก่นักการเมืองหรือพรรคการเมือง แต่จะให้การส่งเสริมและสนับสนุนการก่อสร้างอนุสรณ์สถาน ซึ่งแสดงถึงเหตุการณ์ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
  2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ค้นคว้า และวิจัยเกี่ยวกับปัญหากระบวนการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ตลอดจนการให้ความสงเคราะห์ทางด้านเงินทุน และด้านอื่นๆแก่บุคคล คณะบุคคล หรือองค์กรใด เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวนี้ ซึ่งรวมทั้งการให้ทุนการศึกษาหรือวิจัย เพื่อศึกษาหรือวิจัยทางด้านกฎหมายในสาขาต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ค้นคว้า และวิจัยเกี่ยวกับปัญหาการบังคับใช้กฎหมายในประเทศไทย ตลอดจนการให้ความสงเคราะห์ทางด้านเงินทุนและด้านอื่นๆแก่บุคคล คณะบุคคล หรือองค์กรใดเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวนี้ ซึ่งรวมทั้งการให้ความสงเคราะห์ทางด้านกฎหมาย การดำเนินอรรถคดีและด้านอื่นๆแก่ผู้ยากจนและหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการบังคับใช้กฎหมาย
  4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนสิทธิเสรีภาพของปวงชชาวไทยตามรัฐธรรมนูญ ตลอดจนการให้ความสงเคราะห์ทางด้านกฎหมาย การดำเนินอรรถคดี และด้านอื่นๆแก่ผู้ถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพดังกล่าว
  5. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนหลักนิติธรรมและความเคารพในกฎหมายของบ้านเมือง ความเสมอภาคกันในทางกฎหมาย และการให้ความคุ้มครองทางกฎหมายแก่บุคคลอย่างเท่าเทียมกัน