คณะกรรมการ

นายยืนหยัด ใจสมุทร ประธานกรรมการ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จากแผนกวิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2512
 • ประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ 21 พ.ศ. 2512
 • รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (รางวัลเกียรตินิยมเหรียญทอง อันดับ 1) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต พ.ศ. 2544

ประวัติการทำงาน

 • รับราชการในตำแหน่งนิติกรประจำแผนกวินัย กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2512 ถึง พ.ศ. 2514
 • รับราชการเป็นพนักงานอัยการ กรมอัยการ ตั้งแต่ พ.ศ. 2514 – พ.ศ. 2541 รวม 27 ปี โดยดำรงตำแหน่งสุดท้ายคือ อัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน (อัยการชั้น 6 เทียบระดับ 10)
 • ดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2541 – พ.ศ. 2544
 • ดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2544 – พ.ศ. 2547
 • ดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2549
 • ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มีนาคม พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2552

ประวัติการเป็นอาจารย์พิเศษ และการบรรยายอบรม

 • อาจารย์พิเศษชั้นปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • อาจารย์พิเศษชั้นปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • กรรมการวิทยานิพนธ์สาขานิติศาสตร์ นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • ผู้บรรยายพิเศษ ชั้นปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ผู้บรรยายพิเศษพนักงานสรรพสามิต กรมสรรพสามิต
 • ผู้บรรยายพิเศษพนักงานป่าไม้ กรมป่าไม้

ประวัติการทำงานด้านการเมืองและสังคม

 • อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช )
 • อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายประเทือง กีรติบุตร)
 • อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ)
 • ประธานมูลนิธิอัศนี พลจันทร (นายผี)