ข่าวสารและกิจกรรม

หน้าที่ : 1 2 3

ในการประชุมสามัญประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2553 ทางมูลนิธินายผี (อัศนี พลจันทร)
ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการของมูลนิธิ ดังต่อไปนี้

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2555 มูลนิธิอัศนี พลจันทร (นายผี) ได้มีการประชุมสามัญประจำปี 2554 ณ ห้องประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคาร เอ ชั้น 8 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ได้มีผู้เข้าร่วมประชุม อาทิเช่น ท่านยืนหยัด ใจสมุทร, ท่านศุภชัย ใจสมุทร, ท่านดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์, ท่านธาริต เพ็งดิษฐ์, และท่านชาญเชาว์ ไชยานุกิจ