ข่าวสารและกิจกรรม

หน้าที่ : 1 2 3

มูลนิธิอัศนี พลจันทร (นายผี) ร่วมกับ กระทรวงยุติธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ และ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ จัดงานวันสืบสานอุดมการณ์ นายผี - อัศนี พลจันทร ครั้งที่ 1 และพิธีมอบรางวัลอัศนี พลจันทร
ประจำปี พ.ศ. 2555 แก่นายดำรงค์ พิเดช และ นายยืนยง โอภากุล (แอ๊ด คาราบาว)

วันนี้ (3 ก.ย. 55) เวลา 14.00 น. ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ถนนแจ้งวัฒนะ นายยืนหยัด ใจสมุทร ประธานกรรมการมูลนิธิอัศนี
พลจันทร (นายผี) นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
และนายพูลศักดิ์ ประณุทนรพาล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาธุรกิจมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานวันสืบสานอุดมการณ์นายผี - อัศนี พลจันทร ครั้งที่ 1 และพิธีมอบรางวัลอัศนี พลจันทร ประจำปี พ.ศ. 2555 แก่ผู้มีผลงานดีเด่น ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก ในวันที่ 17 กันยายน 2555 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 17.00 น. ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยภาคเช้า เวลา 8.30 - 12.30 น. จัดงานที่ห้องประชุมไสว สุทธิพิทักษ์ เป็นพิธีมอบรางวัลอัศนี พลจันทร และการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "ความยุติธรรมในบริบทของสังคมไทยปัจจุบัน" โดยศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร ประธานกรรมการปฏิรูปกฎหมาย" และการเสวนาในหัวข้อ "หนทางก้าวข้ามความขัดแย้งในสังคมไทย" โดยศาสตราจารย์ ดร.โภคิน พลกุล ศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ และพลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ โดยมี ดร.อมร วาณิชวิวัฒน์ เป็นผู้ดำเนินรายการ" และภาคบ่าย 13.30 - 17.00 น. จัดที่ห้องประชุม ปรีดี พนมยงค์ ทั้งนี้ตลอดภาคบ่ายจะมีการขับร้องเพลงของศิลปินนักร้องจากค่ายเพลงต่างๆ บรรเลงโดยวงดุริยางค์ทหารบก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นายยืนยง โอภากุล หรือ แอ๊ด คาราบาว จะร้องเพลง "เดือนเพ็ญ" และเพลงอื่นๆ ด้วย"