ข่าวสารและกิจกรรม

หน้าที่ : 1 2 3

งานมอบรางวัลอัศนี พลจันทร ประจำปี 2557

ขอเรียนเชิญร่วมงาน มอบรางวัลอัศนี พลจันทร ประจำปี 2557 แก่ นายพิชัย รัตตกุล สาขานักการเมืองดีเด่น นายเนาวรัตน์
พงษ์ไพบูลย์ สาขากวีดีเด่น และ ศ.พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ สาขานักรัฐประศาสนศาสตร์ดีเด่น วันที่ 25 พ.ย. 57
เวลา 12.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 5 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ...ยืนหยัด ใจสมุทร ประธานกรรมการมูลนิธิอัศนี พลจันทร (นายผี)

กำหนดการโดยสังเขป คือ 12.30-13.15 น. การบรรเลงและขับร้องเพลง "บทเพลงเพื่อมวลชนคนของแผ่นดิน" โดยวงดนตรีไทย
ประยุกต์ "ทวีลาภ" และ สุชาติ ชวางกูร 13.00น. พิธีมอบรางวัลอัศนี พลจันทร 15.00 น. การกล่าวสุนทรพจน์ ของนายพิชัย รัตตกุล
นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ และศาสตราจารย์ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ ผู้รับรางวัลอัศนี พลจันทร ประจำปี 2557

หนังสืออภินันทนาการแก่ผู้ร่วมงาน คือ "อุดมคติและแก่นเพชรแห่งวรรณกรรม นายผี-อัศนี พลจันทร บนหนทางสู่ความเปลี่ยนแปลง" โดย ยืนหยัด ใจสมุทร

    หนังสือมอบรางวัล
    ลำดับพิธีการมูลนิธิ