ข่าวสารและกิจกรรม

หน้าที่ : 1 2 3

งาน "วันสืบสานอุดมการณ์ นายผี - อัศนี พลจันทร" ครั้งที่ 1 และพิธีมอบรางวัล อัศนี พลจันทร
ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2555 ณ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์

ผู้ได้รับรางวัลในงานของมูลนิธิ

คำกล่าวรายงานของประธานมูลนิธิต่อประธานพิธีมอบรางวัล
เรียน ท่านประธานในพิธีมอบรางวัลอัศนี พลจันทร

มูลนิธิอัศนี พลจันทร (นายผี) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๑ เพื่อสืบสานอุดมการณ์ "รักความยุติธรรม รักปวงประชา
รักมาตุภูมิ" ของนายอัศนี พลจันทร บรรพอัยการผู้ดำรงตนอยู่ในความสุจริตเที่ยงธรรม จนเป็นที่โจษจันกล่าวขาน เป็นที่รักใคร่
ของประชาชนทุกระดับ และเป็นกวีผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น "มหากวีแห่งประชาชน" โดยใช้นามปากกา "นายผี" สร้างสรรค์บทกวี
ที่ทรงพลังทางความคิด เรียกร้องให้รัฐบาลและคนไทยใส่ใจ ต่อ ความทุกข์ยากของชาวนา ผู้ใช้แรงงาน และคนยากไร้ผู้ด้อยโอกาส
ในสังคมทุกหมู่เหล่า

มูลนิธิได้ดำเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิอย่างต่อเนื่องตลอดมา จนกระทั่งถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๕ นี้ อันเป็นวาระครบ ๖๐ ปี ที่นายอัศนี พลจันทร ต้องหนีภัยคุกคามจากรัฐบาลที่ไม่เคารพสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน จนกระทั่งต้องไปเสียชีวิต
ในต่างแดนเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๑ คณะกรรมการมูลนิธิพิจารณาเห็นว่า ปูชนียบุคคลและมหากวีเช่นนายอัศนี พลจันทร หากมีชีวิตและมี
ผลงานอยู่ในสังคมไทยในห้วง ๒ ทศวรรษที่ผ่านมา น่าจะได้รับการยกย่องให้เป็นข้าราชการอัยการดีเด่นหรือเป็นศิลปินแห่งชาติ
มิใช่ต้องมาประสบเคราะห์กรรม บ้านแตกสาแหรกขาด แม้จนวาระสุดท้ายแห่งชีวิต ก็มิได้กลับมาตายที่บ้านเกิด ทั้งที่ได้ตั้งความหวัง
เอาไว้ในบทเพลง "คิดถึงบ้าน" ที่ท่านทั้งหลายรู้จักกันในชื่อเพลงเดือนเพ็ญ ซึ่งเป็นเพลงที่ศิลปินนำมาขับร้องกันมากที่สุด
เพลงหนึ่งของไทย

คณะกรรมการมูลนิธิจึงได้มีมติว่า ให้ก่อตั้งรางวัล "อัศนี พลจันทร" ขึ้นมา เพื่อเป็นการสืบสานอุดมการณ์ของ นายอัศนี พลจันทร
ให้ดำรงคงอยู่คู่กับสังคมไทย และมอบให้แก่บุคคลผู้ประกอบคุณงามความดีต่อชาติบ้านเมืองในสาขาต่างๆ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชู
บุคคลนั้นให้เป็นที่ประจักษ์แก่มหาชน เพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีงามแก่อนุชนคนรุ่นต่อไป และเพื่อเป็นการบำรุงขวัญสร้างกำลังใจ
ให้แก่บุคคลผู้ประกอบคุณงามความดีทุกคน ให้ได้ตระหนักรู้ว่า มีดวงตาแห่งสังคมที่คอยจับจ้องกรรมดีที่กระทำอยู่ตลอดเวลา
และความดีนั้นย่อมไม่มีวันดับสูญไปจากโลกนี้

ในการมอบรางวัลอัศนี พลจันทร ครั้งแรกนี้คณะกรรมการมูลนิธิได้มีมติให้มอบรางวัลใน ๒ สาขา คือ สาขาการบังคับใช้กฎหมายดีเด่น
และสาขาศิลปินผู้สร้างสรรค์บทเพลงดีเด่น เนื่องจากเห็นว่านายอัศนี พลจันทร เป็นทั้งนักกฎหมายดีเด่น และผู้สร้างสรรค์บทเพลง
"คิดถึงบ้าน" หรือ "เดือนเพ็ญ" ที่เป็นอมตะ

รางวัลสาขาการบังคับใช้กฎหมายดีเด่นนั้น คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นว่าในห้วง ๑ ปี ที่ผ่านมา นายดำรงค์ พิเดช ในฐานะอธิบดี
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สามารถบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ และกฎหมายว่าด้วยสงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่า ภายใต้หลักนิติธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่ง ได้ทุ่มเททั้งกำลังกาย กำลังใจ และกำลังคนเป็นอย่างมาก
เพื่อต่อสู้กับอุปสรรคปัญหานานาประการ โดยต้องใช้คุณธรรมของผู้นำ คือความกล้ารับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใต้บังคับ
บัญชาที่กระทำไปตามคำสั่ง ภายในกรอบของกฎหมาย และคำพิพากษาของศาล ซึ่งต้องอาศัยจิตใจที่เด็ดเดี่ยวมั่นคง ไม่หวั่นเกรง
สะทกสะท้านต่อภยันตรายใดๆ เนื่องจากภาระหน้าที่ที่ต้องกระทำนั้นยิ่งใหญ่ ยุ่งยาก และกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้อื่นอย่าง
มหาศาล หากขาดความมุ่งมั่นอย่างยิ่งยวดแล้ว ยากนักที่จะฝ่าฟันจนสำเร็จลุล่วง จนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตามหาชนเช่นนี้
โดยสามารถทวงคืนผืนป่านำมาอนุรักษ์ให้เป็นมรดกของลูกหลานไทย และเป็นมรดกโลกได้อย่างเห็นเป็นรูปธรรมชัดเจน อีกทั้ง
ยังได้คุ้มครองอนุรักษ์สัตว์ป่า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ ช้างป่า ไว้ให้เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองไทยสืบไปชั่วกาลนาน นับว่าเป็นคุณานุปการ
ต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทยอย่างใหญ่หลวง

ด้วยเหตุผลดังกล่าวมาเพียงบางส่วนนี้ คณะกรรมการ จึงมีความภูมิใจมอบรางวัลสาขาการบังคับใช้กฎหมายดีเด่นให้แก่นายดำรงค์
พิเดช อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สำหรับรางวัลสาขาศิลปินผู้สร้างสรรค์บทเพลงดีเด่น นั้น คณะกรรมการมูลนิธิได้พิจารณาเห็นว่า ในห้วงเวลา ๒ - ๓ ทศวรรษที่ผ่านมา
ต่อเนื่องยาวนานจนถึงปัจจุบัน นายยืนยง โอภากุล หรือ แอ๊ด คาราบาว ศิลปินผู้เป็นทั้งนักร้องและนักสร้างสรรค์บทเพลง ได้มุ่งมั่น
สร้างสรรค์บทเพลงขึ้นมาจำนวนมาก โดยมีเอกลักษณ์ที่สามารถเข้าถึงผู้ฟังได้ทุกระดับ ทุกเพศ ทุกวัย บทเพลงส่วนใหญ่ต่างมี
ความโดดเด่นเป็นการเฉพาะตัว ทั้งด้าน ความไพเราะ ความบันเทิง ความสนุกสนาน และเพียบพร้อมด้วยอารมณ์ขัน ประการสำคัญ
เนื้อร้องได้แทรกปรัชญาแง่คิดในการดำรงชีวิตตามครรลองที่ถูกต้องดีงามและพอเพียง สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้แก่คนไทย
ทุกระดับได้อย่างกว้างขวาง อีกทั้งได้สะท้อนปัญหาของสังคมไทยในแต่ละห้วงเวลา ให้มหาชนได้ตระหนักและร่วมกันหาทางแก้ไข
เพื่อให้สังคมไทยดีขึ้นในทุกวิถีทาง ถือว่าเป็นการนำดนตรีกวีศิลป์ มารับใช้สังคมได้อย่างสมบูรณ์แบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นายยืนยง
โอภากุล ได้สร้างสรรค์ บทเพลงเทิดทูนพระมหากษัตริย์ ที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีของเหล่าพสกนิกรได้อย่างซาบซึ้งกินใจ
เป็นที่สุด ซึ่งได้ปลุกจิตสำนึกรักสถาบันได้อย่างทรงพลังยิ่ง

ด้วยเหตุผลดังกล่าวมา คณะกรรมการมูลนิธิจึงมีความภูมิใจมอบรางวัลสาขาศิลปินผู้สร้างสรรค์บทเพลงดีเด่น ให้แก่
นายยืนยง โอภากุล

กระผมในนามของคณะกรรมการมูลนิธิอัศนี พลจันทร (นายผี) ขอขอบพระคุณท่านประธานเป็นอย่างสูง ที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นผู้มอบ
รางวัลอัศนี พลจันทร เป็นปฐมฤกษ์ในปีนี้ และขอขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่ได้เสียสละเวลามาร่วมกันเป็นสักขีพยาน ในการ
มอบรางวัลอันทรงคุณค่าครั้งนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท่านศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร อดีตอัยการสูงสุด ท่านเรวัต ฉ่ำเฉลิม
อดีตอัยการสูงสุด ตลอดจนอดีตอัยการชั้นผู้ใหญ่อีกหลายท่าน และกระผมขอใช้เวลาอันมีค่านี้ ขอขอบพระคุณท่านศาสตราจารย์
ดร.คณิต ณ นคร อดีตอัยการสูงสุดเป็นอย่างสูง ที่ได้กรุณาให้การสนับสนุนมูลนิธิอย่างดียิ่งตลอดมา ขอขอบคุณกระทรวงยุติธรรม
กรมสอบสวนคดีพิเศษ และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ตลอดจนผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จครั้งนี้ทุกท่าน ที่ได้ร่วมมือประสานใจ
ทำให้งานพิธีมอบรางวัลครั้งนี้เกิดขึ้นได้อย่างสมเกียรติยิ่ง ขอขอบคุณศาสตราจารย์ ดร.โภคิน พลกุล ผู้เป็นหลานของนายอัศนี พลจันทร ศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ และ พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ ผู้เข้าร่วมการเสวนาในรายการต่อจากนี้ไป ที่จะช่วย
เติมเต็มความงดงามให้กับงาน "วันสืบสานอุดมการณ์ นายผี – อัศนี พลจันทร" ครั้งนี้จนมีความบริบูรณ์ครบถ้วนทุกประการ

และท้ายที่สุด คณะผู้จัดงานไม่อาจลืม คือ สื่อมวลชนทุกแขนงที่ให้ความสำคัญกับการจัดงานครั้งนี้ตลอดมาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑ สถานีโทรทัศน์ช่อง ๙ อสมท. และ สถานีโทรทัศน์ข่าวสปริงนิวส์ ที่กำลังดำเนินรายการ
ถ่ายทอดสดให้คนไทยทั้งประเทศได้รับชมกันอยู่ในขณะนี้

ขอขอบพระคุณครับ