ข่าวสารและกิจกรรม

หน้าที่ : 1 2 3


ในการประชุมสามัญประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2553 ทางมูลนิธินายผี (อัศนี พลจันทร) ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการของมูลนิธิ ดังต่อไปนี้

  1. นายยืนหยัด ใจสมุทร ประธานกรรมการ
  2. นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ รองประธานกรรมการ
  3. นายศุภชัย ใจสมุทร รองประธานกรรมการ
  4. นายเชาวลิต สวัสดิรักษา กรรมการ
  5. นางจิราพร บุนนาค กรรมการ
  6. นางจิระนันท์ ประเสริฐกุล กรรมการ
  7. นายธาริต เพ็งดิษฐ์ กรรมการ
  8. นายอมร วาณิชวิวัฒน์ กรรมการ
  9. นายธนชาติ แสงประดับ ธรรมโชติ กรรมการ
  10. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล กรรมการและเหรัญญิก
  11. นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ กรรมการและเลขาธิการ
  12. นายเกียรติเกริกไกร     ใจสมุทร กรรมการและรองเลขาธิการ
         

โดยแนวทางการดำเนินงานของมูลนิธิต่อไปนั้น จะมุ่งเน้นการส่งเสริมสนับสนุนแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสังคมตามแนวทางสันติวิธี การศึกษาและพัฒนาแนวทางสันติวิธีในการแก้ปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทยเพื่อเสริมสร้างสังคมไทยให้เกิดความสันติสุข